W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pińczowie ogłasza, że w dniu 11 lipca 2017 r. został złożony przez Adama Klamka wykaz inwentarza po: Edwardzie Klamka, PESEL: 39010236376, zmarłym w dniu 11.01.2017 r. w Pińczowie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Jelcza Mała 3, gmina Michałów,

wraz z pouczeniem, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b) spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobiorca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności: zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sąd Rejonowy w Pińczowie - I Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art.  6363 § 3 k.p.c ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 125/17 został złożony przez Teresę Kubowicz spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Marcina Kubowicz, PESEL 86122306332 zmarłym w dniu 29 grudnia 2014 r., ostatnio stale zamieszkałym w Pińczowie.

 

Pliki do pobrania:

Pełna treść zeskanowanego ogłoszenia: ikona pdf

Dział zawiera ogłoszenia sądowe.